Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 6
 
W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Moniką Kościelniak pod adresem e-mail: biuro@pgk.srem.pl lub listownie na adres siedziby PGK w Śremie.
 
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe (nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej, numer rejestracyjny pojazdu), przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, czyli w oparciu o art. 222 Kodeksu pracy oraz  prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, dla celów dowodowych w przypadkach w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego.
 
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
W przypadku monitoringu wizyjnego dane zbierane są w sposób zautomatyzowany.
 
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno współpracującym z PGK w Śremie firmom ochroniarskim, służbom technicznym obsługującym urządzenia monitoringu (na podstawie zawartych umów), jak i służbom porządkowym, a także Sądom powszechnym lub organom publicznym, jako dowód w sprawie.
 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 30 dni od momentu ich nagrania, chyba, że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia.
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 
PGK w Śremie w procesie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.